• اسلاید 1
 • اسلاید 3
 • اسلاید 4
 • اسلاید 5
 • اسلاید 6
 • اسلاید 7
 • اسلاید 8
 • اسلاید 9
 • اسلاید 10
 • اسلاید 11
 • اسلاید 12
 • وب / ویدئو کنفرانس
 • ردیاب خودرو
 • نیما

هفت سینسابقه همکاریردیف

عنوان قرارداد

طرف قرارداد

تعداد

1.  

سامانه مدیریت ناوگان

وزارت راه - سازمان راهداری

 

2.  

سامانه ارتباطات مکانی بر پایه چند رسانه ای 

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

3.  

سامانه جستجوگر سایتهای دولتی

سازمان فناوری اطلاعات ایران

 

4.  

سامانه مدیریت ناوگان

شرکت مانگا

 

5.  

سامانه مدیریت ناوگان

شرکت توزیع و پخش ثمین و باران

 

6.  

سامانه مدیریت ناوگان

شرکت توزیع داروپخش

 

7.  

پایلت سامانه ناوگان پخش و توزیع خودکار

شرکت خوشگوار

 

8.  

سامانه درگاه ارتباط چندرسانه ای 

مجتمع فنی تهران

 

9.  

سامانه خدمات مدیریت ناوگان

شرکت GPS Marshal

 

10.  

سامانه رهگیری ناوگان

شرکت پخش وتوزیع دلوسه

 

11.  

سامانه رهگیری ناوگان

شرکت اطلس دینا(چی توز)

 

12.  

سامانه پخش و توزیع هوشمند                 شرکت خوشگوار

13.  

سامانه مدیریت ناوگان ویژه کامیونهای حمل سوخت

شرکت حمل و نقل نوکان عراق

سیستم های ردیاب هفت سین

دستگاه ردیاب شخصی

ردیاب شخصی - MT90

ردیاب شخصی - MT90

تماس بگیرید
ردیاب شخصی - MT88

ردیاب شخصی - MT88

تماس بگیرید
ردیاب شخصی - MT80i

ردیاب شخصی - MT80i

تماس بگیرید
ردیاب شخصی - GT60

ردیاب شخصی - GT60

تماس بگیرید
ردیاب شخصی-GT30-M

ردیاب شخصی-GT30-M

تماس بگیرید

دستگاه ردیاب خودرو

ردیاب خودرو - VT300

ردیاب خودرو - VT300

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - VT310

ردیاب خودرو - VT310

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - VT400

ردیاب خودرو - VT400

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - MVT100

ردیاب خودرو - MVT100

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - MVT380

ردیاب خودرو - MVT380

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - MVT600

ردیاب خودرو - MVT600

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - FM1100

ردیاب خودرو - FM1100

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - FM5300

ردیاب خودرو - FM5300

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - FM4

ردیاب خودرو - FM4

تماس بگیرید
ردیاب خودرو - MVT800

ردیاب خودرو - MVT800

تماس بگیرید

کلمات و جملات کلیدی سایت: